βιβλιοπωλείο "χωρίς όνομα"

Ηλεκτρονικός χώρος ενημέρωσης και σχολιασμού

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Posted by βιβλιοπωλείο "χωρίς όνομα" στο 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …………………..

 

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

(Φορολογική Διαφορά)

 

…………………….., κατοίκου …………., οδός ……………… ΑΦΜ……………… Δ.Ο.Υ. ………………….

 

Κ  Α  Τ  Α

 

1.       Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον Προιστάμενο της ………… Δ.Ο.Υ. .

2.       Του υπ’ αριθμόν …………. εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011, αρ. χρημ. καταλ. ……………….., αρ. ειδ/σης …… της  Δ.Ο.Υ. …………..

 

—————————-.

 

          Προσφεύγουμε κατά του υπ’ αριθμόν………. εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011, αρ. χρημ. καταλ. ………….., αρ. ειδ/σης ……….. της ….. Δ.Ο.Υ……… και αιτούμαι την ακύρωσή τους για τους κάτωθι νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους θα προσθέσουμε νομίμως και εμπροθέσμως.

          Με το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα που στηρίζεται στις διατάξει των άρθρων 29, 30 κα 31 του ν.3986/2011 μας επιβάλλονται ειδική εισφορά αλληλεγγύησης, έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλος επιτηδεύματος, μη νόμιμα και κατά παράβαση των θεμελιωδών διατάξεων των άρθρων 78 παρ.2 και 4 και 5 του Συντάγματος. Αναλυτικότερα:

          Επιβάλλεται με το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα α) το ποσό των ………………. ευρώ, ποσοστό …..% επί του δηλωθέντος συνολικού εισοδήματος των …………………. ευρώ ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης, (β) ποσοστό ……….% επί της αντικειμενικής δαπάνης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ποσού ……………. ευρώ και γ) ……….. ευρώ για τέλος επιτηδεύματος.)* Προστίθενται, εάν υπάρχουν τέτοια.

         

          Λόγοι προσφυγής:

         

α

Όλα τα παραπάνω ποσά αποτελούν φόρο που επιβάλλεται αιφνιδίως με νόμο του 2011 σε εισοδήματα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος 2010. Συνεπώς έρχονται σε αντίθεση με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος με την οποία ρητώς απαγορεύεται η επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέραν από τις προθεσμίες του οικονομικού έτους κατά το οποίο επιβλήθηκε.

 

β

          Στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος ορίζεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, ενώ στην παρ.5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

          Με το άρθρο 29 παρ.3 ορίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: α) για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 έως και 20.000 ευρώ με συντελεστή 1%, β) για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 έως και 50.000 ευρώ με συντελεστή 2%, γ) για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ με συντελεστή 3%,.. Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 4 γιατί εισάγει άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιδίων ποσών εισοδημάτων των πολιτών. Έτσι για εισόδημα 12.001 έως και 20.000 προβλέπεται συντελεστής 1%, ενώ αν το εισόδημα υπερβαίνει τις 20.000,00, προβλέπεται συντελεστής 2% για όλο το εισόδημα και όχι κλιμακωτά, δηλαδή 1% για το εισόδημα μέχρι 20.000 και 2% για το εισόδημα από 20.001 και πάνω. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εισοδήματα. Με τη διάταξη αυτή έλληνες πολίτες καλούνται να πληρώσουν διαφορετικά ποσά ειδικής εισφοράς για ίδιο ποσό εισοδήματος. Υπάρχει λοιπόν άνιση μεταχείριση μεταξύ των ελλήνων πολιτών για το ίδιο ποσό εισοδήματος και άνιση μεταχείριση ως προς την φοροδοτική τους ικανότητα.

          Θα έπρεπε λοιπόν να μου επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσού ………….. (100,00 ευρώ για το τμήμα των εισοδημάτων του από 12.001 έως 20.000 με συντελεστή 1% και …………. ευρώ για το τμήμα των εισοδημάτων του από 20.001 έως 50.000 με συντελεστή 2%.

          Η άποψη ότι μπορεί να επιβάλλεται φόρος στους πλουσιότερους έλληνες πολίτες δεν καθιστά συνταγματική την παραπάνω διάταξη γιατί κατά δίδαγμα της κοινής πείρας και σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες διαβίωσης, τα εισοδήματα των 20.001 έως 50.000 ευρώ δεν αρκούν για να προσδώσουν την έννοια του «πλούσιου» ώστε να δικαιολογείται η άνιση φορολογική μεταχείριση, να υποχρεώνεται να πληρώνει φόρο με βάση διαφορετικό συντελεστή για το ίδιο ποσό, από άλλους Έλληνες πολίτες.

          Επισημαίνεται ότι:

          Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες με ποσοστό 5% αντιβαίνει στην συνταγματική διάταξη της παρ.5 του άρθρου 4 γιατί καλούμαστε να πληρώσουμε επί πλέον φόρο για ποσό που έχει ήδη φορολογηθεί με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.,

Πρόκειται για υπερφορολόγηση των ιδίων εισοδημάτων που αντιβαίνει στην συνταγματική αρχή της φοροδοτικής ικανότητας, της χρηστής διοίκησης αλλά και της αναλογικότητας. Ειδικότερα για την αρχή της αναλογικότητας: Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Η αρχή αυτή παραβιάζεται με την υπερφορολόγηση των ιδίων εισοδημάτων, με την επιβολή έκτακτων και αιφνιδίων φόρων που απειλούν την διαβίωση των ατόμων.

          ΕΠΕΙΔΗ το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 78 παρ.2, 4 παρ.1 και 5 , 25 αλλά και της αρχής της χρηστής διοίκησης.

          ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη.

 

Γ Ι Α   Ο Λ Α   Α Υ Τ Α

και όσα θα προσθέσω

 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι: Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου αυτή. Να ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα και να μου επιστραφούν τα ποσά που έχω καταβάλει νομιμότοκα από την καταβολή τους άλλως από την δημοσίευση της απόφασης και να καταδικαστεί το καθ’ ου στη δικαστική μου δαπάνη.

 

                                                Θεσσαλονίκη………………. 2011

                                                                   Ο Προσφεύγων

 

 

 

 

 

*Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ 2% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΕΥΓΟΝΤΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: